Gyakran ismételt kérdések

Mi minősül a pályázat szempontjában iparosított technológiával épült lakóépületnek?
A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek minősülnek a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépületek.
Ha egy helyrajzi számon 4 társasház található, abban az esetben társasházanként vehetik igénybe a pályázók a maximális 100 millió Ft támogatási összeget, azaz helyrajzi számra vetítve összesen 400 millió Ft-ot?
A kérdés megválaszolásához nem elegendő azt tudni, hogy az érintett társasaházak egy helyrajzi számon vannak, annak ismerete is szükséges, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. A pályázati útmutató III./a) pontja szerint egyazon épületben lévő, külön-külön dilatációval határolt, de egymással nem érintkező szekciókból álló két vagy több épületrész vonatkozásában annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány felújítással érintett, egymással nem érintkező épületszekció van. A pályázati útmutató III./b) pontja szerint az egy helyrajzi számon nyilvántartott, több különálló épület esetében egy pályázat tárgya csak egy épület lehet, tehát annyi pályázatot kell benyújtani, ahány épület felújítását tervezik.
Hiánypótlásra van-e lehetőség a pályázat beadását követően?
Igen, amennyiben a benyújtott dokumentumok nem teljeskörűek, vagy azok alapján nem bírálható el a támogatási kérelem, úgy a megadott elérhetőségek egyikén hiánypótlási felszólítást fog kapni a pályázó. A hiánypótlásra a szükséges dokumentumokat – a megadott határidőn belül - szintén a pályázati felületen, elektronikus úton lehet benyújtani.
Az útmutató V./2. pontja határozza meg, milyen tevékenységek nem számolhatóak el a pályázatban: „A pályázat keretében nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen összefüggésben,… az olyan költségek, amelyek nem eredményeznek energiamegtakarítást;…” Az állványzatépítés, anyagmozgatás, vagy például a homlokzatfestés hogyan értendő? Mert ezek a kivitelezés elkerülhetetlen részei, de nem eredményeznek energiamegtakarítást.
A pályázati útmutató V./2. d) pontja szerint az ún. járulékos költségek (pl. állványozás, anyagmozgatás) a támogatásból nem fedezhető költségek körébe tartoznak. A pályázati útmutató VI./1. pont 2. bekezdése szerint a pályázónak a teljes bekerülési költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia. A pályázati útmutató VIII. pontjából az is kiderül, hogy a pályázóknak a támogatási kérelemmel együtt tételes árazott költségvetést kell benyújtaniuk (a teljes bekerülési költség és a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség megosztása nyomon követhető kell, hogy legyen). A tételes költségvetés benyújtása azért szükségszerű, mert a pályázó ezzel igazolja a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségeket és a teljes bekerülési költséget, mely azért fontos, mert a pályázati útmutató VI.2 pontja szerint az önkormányzati támogatás legfeljebb az elismerhető bekerülési költség 25%-a. A fennmaradó összeget a pályázó által biztosított önerőből kell fedezni.
Ha a lapostetőn néhány éve készítettek új vízszigetelést, ez elfogadható-e jelen esetben?
Amennyiben csak vízszigetelés készült, hőszigetelés nem, úgy valószínűleg nem fogja elérni az épület a beruházással a „CC” energiahatékonysági kategóriát. A pályázathoz kötelezően benyújtandó a tervezett energiahatékonysági vállalás, melynek el kell érnie minimum a „CC” kategóriát. Ha ez megfelel a lapostető tervezett hőszigetelése nélkül is, akkor nem szükséges a tetőszigetelés betervezése.
Ha csak lift cseréjére kerül sor a beruházás során, abban az esetben is szükséges energetikai tanúsítvány benyújtása, illetve főépítészi egyeztetés?
Amennyiben a beruházás csupán a lift(ek) energia-megtakarítást eredményező cseréjét foglalja magában, és ez a lift-csere az épület homlokzati megjelenését nem változtatja meg, úgy a főépítészi konzultáció irreleváns, annak lefolytatása nem szükségszerű. Ebben az esetben nem szükséges energetikai tanúsítvány benyújtása, helyette a régi és az új lift műszaki adatlapjai alapján számolt teljesítmény-megtakarítást tartalmazó dokumentumot szükséges benyújtani a műszaki adatlapok másolatával.
30 napnál nem régebbi köztartozásmentességet igazoló irat benyújtása mikor szükséges?
A pályázati útmutató VIII./a. 6. pontja alapján a pályázat benyújtásakor köztartozás-mentességi igazolást is csatolni kell, valamint a támogatási szerződésben rögzítve lesz, hogy a megítélt támogatási összeg hány részletben, milyen részteljesítéseket követően fizethető ki. A kifizetések feltétele a pályázati útmutató X. pontja alapján a köztartozás-mentességi igazolás benyújtása, tehát az első részlet kiutalása előtt is be kell nyújtani.
Ha egy társasház csupán a közös fűtött helyiségeinek homlokzati nyílászáróit szeretné cserélni, abban az esetben a beruházási költség 100%-a támogatható?
A pályázati útmutató IV./1.b) pontjában szerepel, hogy a lépcsőházak és egyéb közös fűtött helyiségek (pl. hőközpont, közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos cseréje 100%-ban támogatható. Itt azonban a 100% nem a támogatás mértékére vonatkozik, hanem arra, hogy az épület összes közös használatú fűtött helyiségében ki kell cserélni az összes homlokzati nyílászárót. Az önkormányzati támogatás mértéke ebben az esetben is a teljes bekerülési költség maximum 25%-a.
Hogyan értelmezhető a lépcsőházi nyílászárók cseréje esetén a hő-, és füstelvezetés?
Amennyiben egy épületben már ki van alakítva füstelvezető nyílászáró, úgy a kialakult állapoton rontani nem lehet. 5 szintesnél magasabb épületek esetén, ha a lépcsőházi nyílászárók cseréjére is sor kerül, úgy minden esetben szükséges a lépcsőházi füstelvezetés kialakítása, amit a hatályos előírásoknak megfelelő módon kell végrehajtani. A beépített hő-, és füstelvezető rendszerek telepítését, felújítását végző személyeknek megfelelő szakvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezniük (45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. melléklet 13. pontja alapján). Hő-, és füstelvezetésre kizárólag olyan ablakot és nyitómotort szabad beszerelni, amely együtt van bevizsgálva.
Igényelhető-e támogatás tégla építésű épületekre?
A kiírás szerint iparosított technológiával épült épületekre vehető igénybe támogatás. Iparosított technológiával épült lakóépületnek minősülnek a vasbeton panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, vasbetonvázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépületek. Erre tekintettel téglaépítésű lakóépületek nem kaphatnak támogatást a program keretein belül.
Folyamatban lévő – önerőből megkezdett beruházás esetében is benyújtható-e pályázat, igénybe vehető-e támogatás?
A már folyamatban lévő beruházások esetén – vagyis ahol már megkezdődött a kivitelezés – nem igényelhető a támogatás.
A tulajdonosi közösségnek milyen tulajdonosi arányban kell elfogadni a beruházást ahhoz, hogy indulhassanak a pályázaton?
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) bekezdése szerint a közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. Ha a beruházás nem haladja meg a rendes gazdálkodás körét, úgy tulajdoni hányad alapján számított egyszerű többséggel elfogadott közgyűlési határozattal kell dönteni a pályázaton való részvételről. Annak megítélésében, milyen kiadások haladják meg a rendes gazdálkodás körét, az alábbi linken kaphatnak segítséget: https://atalogia.hu/melyek-a-rendes-gazdalkodas-koret-meghalado-kiadasok/
Az ablakok egy része már ki lett cserélve, benyújtható-e a pályázat úgy, hogy nem minden nyílászárót cserélnek?
A pályázat ebben az esetben is benyújtható. A pályázati útmutató IX. 2. pontja alapján azonban „Több pályázat esetén az elbírálás során előnyt élvez az a pályázat, ahol a már felújított nyílászárók egységes megjelenésűek.” A pályázati útmutató VIII. pontja meghatározza a benyújtandó koncepcióterv mellékleteit, melyek között szerepel a DMJV Főépítészével lefolytatott kötelező szakmai konzultációról készült emlékeztető is. A pályázat elbírálói erre a szakmai véleményre fognak támaszkodni a pályázat elbírálásakor.
A kivitelező melyik fázisban lép be a folyamatba? Szükséges-e aláírt kivitelezői szerződés a pályázathoz? Van-e arra lehetőség, hogy a pályázat elbírálását követően másik kivitelező cég készítse el a beruházást, mint akinek az adatai a pályázat benyújtásakor szerepeltek?
A pályázat benyújtásakor érvényes árazott költségvetéssel kell rendelkeznie a pályázónak. A pályázat elbírálását követően, a támogatási szerződés megkötése előtt szükséges megkötnie a vállalkozói szerződést. Amennyiben az eredeti – tehát a pályázati anyaghoz ajánlatot adó – kivitelező céggel nem tud szerződést kötni a társasház, úgy az új kivitelező adatait és az új árazott költségvetést hiánypótlásban szükséges benyújtania. Ha az új vállalkozói ár magasabb az eredetinél, az önkormányzati támogatás összege nem változik. Amennyiben az új ár alacsonyabb, úgy a támogatási szerződés aláírásáig a támogatás mértéke felülvizsgálandó.
Benyújtható-e pályázat a lift modernizációjára, vagy csak a teljes cserét támogatja a program?
Csak a lift cseréjével lehet pályázni a panelprogramban való részvételre.
Körülbelül mennyi időt vesz igénybe a pályázat érdemi elbírálása?
A pályázati útmutató IX.1. pontja alapján a pályázatokat DMJV Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottsága értékeli és készíti elő döntésre, mely havonta ülésezik. Hiánytalanul benyújtott pályázat esetében a kiértékelés, a döntéselőkészítés és az érdemi elbírálás körülbelül 60 nappal a hiánytalan benyújtást követően várható.
A pályázati útmutató IV./1. pontjában szerepel, hogy homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje esetében az épületnek el kell érnie legalább a „CC” energiahatékonysági kategóriát. Amennyiben csak homlokzatok és födémek hőszigetelése valósul meg (útmutató IV./2.pontja szerint), úgy nem szükséges a „CC” kategória elérése?
Az útmutató IV. pontjában olvasható, hogy a támogatás az 1. és 2. pontokban foglaltakra (homlokzati nyílászárók cseréje és épület külső hőszigetelése) együttesen, a 3. pontban foglalt tevékenységre (liftek cseréje) külön is igényelhető. Ennek megfelelően csak homlokzat és födém hőszigetelése önállóan nem támogatható, annak a nyílászárók cseréjével együttesen kell megvalósulni, és így a beruházás eredményeképpen az épületnek el kell érnie a „CC” energiahatékonysági kategóriát.
Milyen homlokzati hőszigetelő anyag alkalmazható az épület felújítása során?
A hőszigetelő anyagok megválasztásánál egyrészt figyelembe kell venni, hogy az egész épület energetikai besorolása a felújítást követően elérje minimum a „CC” energiahatékonysági kategóriát. Másrészt figyelembe kell venni a homlokzati tűzterjedési határértékekre vonatkozó követelményeket, melyet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályoz.


A regisztrációt a pályázó képviseletére jogosult személy vagy szervezet töltheti ki.

A pályázati adatlap az érvényes regisztráció során e-mailben kapott LINK és a regisztráció során megadandó jelszó segítségével érhető el.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Nyilatkozat az adatlaphoz